Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TOYBASKET

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Toybasket: de Toybasket, gevestigd te Van Maasdijklaan 6 1185HK Amstelveen Netherlands, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 78014204;
 2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Toybasket;
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Toybasket en de Klant.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Toybasket.
 2. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Toybasket zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
 2. Toybasket is niet gebonden aan haar aanbiedingen indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op haar website.

Artikel 4. Prijzen

 1. De op de website van Toybasket vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 2. Toybasket behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Artikel 5. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden via de betaalmethoden die op de website van Toybasket zijn vermeld.
 2. Indien betaling niet tijdig geschiedt, is de Klant van rechtswege in verzuim en is Toybasket gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Levering

 1. Toybasket zal de bestellingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en verzenden.
 2. Toybasket is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de bestelling tijdens het transport.
 3. De leveringstermijn bedraagt in principe 1-3 werkdagen.

Artikel 7. Retourneren

 1. De Klant heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.
 2. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 8. Garantie

 1. Toybasket staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de wettelijke vereisten.
 2. Indien de geleverde producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft de Klant recht op herstel of vervanging van het product.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Toybasket is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband staat met de overeenkomst.
 2. Toybasket is niet aansprakelijk voor de inhoud van door der